เว็บ สสจ.
WEBMAIL สสจ.
กระทรวงสา'สุข
สสอ.เมือง
สสอ.ชุมแสง
สสอ.แม่วงก
สสอ.พยุหะคีร
สสอ.ท่าตะโก
รพ. ลาดยาว
ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
มะเร็งปากมดลูก
คีย์คัดกรองเบาหวาน
PROVIS ร.พ.
PROVIS สสจ.

สถาณการณ์โรคระบาด

บันทึกรายงาน506
OP/PP Individual
 

นายกิตติศักดิ์ เขียวเกษม

สาธารณสุขอำเภอลาดยาว
พันธกิจ ( MISSION )  

1.จัดทำแผนสุขภาพระดับอำเภอ แบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

3. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข 

ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมีมาตราฐานให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง

 

 

 
 
 

 

 


กระทรวงสาธารณสุข
สสอ.เมือง
สสอ.ชุมแสง
สสอ.แม่วงก
สสอ.พยุหะคีร
สสอ.ท่าตะโก
รพ. ลาดยาว
PROVIS ร.พ.
PROVIS สสจ.
OP/PP Individual

คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต

LINK General

 
0