เว็บ สสจ.
WEBMAIL สสจ.
ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
มะเร็งปากมดลูก
คีย์คัดกรองเบาหวาน

สถาณการณ์โรคระบาด

บันทึกรายงาน506

 

 

 

นายกิติศักดิ์ เขียวเกษม

สาธารณสุขอำเภอลาดยาว
ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดยาว

เบอร์โทรศัพท์ : 056-271346

เบอร์แฟกซ์ : 056-271346

ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150

เว็บไซด์ : http://www.ladyaodho.go.th

โครงการสนองน้ำพระทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพ ประชาชน

รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1).

คู่มือประชาชนในการป้องกันดูแลโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1).

รายงานสถานการณ์โรคชิคุนกุนยา

 

 

 

http://ssolyh.thaiddns.com : TEL.056 - 271346  

 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข
สสอ.เมือง
สสอ.ชุมแสง
สสอ.แม่วงก
สสอ.พยุหะคีร
สสอ.ท่าตะโก
รพ. ลาดยาว
PROVIS ร.พ.
PROVIS สสจ.
OP/PP Individual

คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต