เว็บ สสจ.
WEBMAIL สสจ.
ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
มะเร็งปากมดลูก
คีย์คัดกรองเบาหวาน

สถาณการณ์โรคระบาด

บันทึกรายงาน506

 

ตำบลในเขตความรับผิดชอบของอำเภอลาดยาว

ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรรวม
เนินขี้เหล็ก 12 3,054 3,195 6,249
บ้านไร่ 29 6,046 6,220 12,266
มาบแก 7 1,253 1,271 2,524
ลาดยาว 15 6,490 6,588 13,078
วังม้า 16 3,234 3,314 6,548
วังเมือง 10 1,408 1,472 2,880
ศาลเจ้าไก่ต่อ 12 4,568 4,478 9,046
สร้อยละคร 10 1,257 1,251 2,508
สระแก้ว 10 3,995 4,220 8,215
หนองนมวัว 9 2,506 2,608 5,114
หนองยาว 9 2,257 2,368 4,625
ห้วยน้ำหอม 10 3,204 3,284 6,488
รวม 149 39,272 40,269 79,541

 ที่มา  ทะเบียนราษฎร์  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

ปิรามิดแสดงสัดส่วนประชากรของอำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์

                                                                      ประชากรจำแนกรายสถานบริการ

                                                                  ที่มา  ทะเบียนราษฎร์  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

       

http://ssolyh.thaiddns.com : TEL.056 - 271346