อัตลักษณ์
มะเร็งปากมดลูก
สถาณการณ์โรคระบาด
บันทึก 506
MY_DATA
HDC_LADYAO

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายปิยะสกล สกลสัตยาทร

ทำเนียบบริหาร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 3

นายแพทย์บุญชัย ธีระกาจน์

ทำเนียบบริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายอรรถพร สิงหวิชัย

ทำเนียบบริหาร

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรค์

นายแพทย์อดิศร วรรธนะศักดิ์

ทำเนียบบริหาร

นายนพดล มามาก

นายอำเภอลาดยาว

นายกิติศักดิ์ เขียวเกษม

สาธารณสุขอำเภอลาดยาว

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดยาว

 

 

โรคระบาด

 

 

 

โหลดสื่อสุขศึกษา

โหลดไฟล์ภาพทั้งหมด

เ ก า ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ส า ธ า ร ณ สุ ข    

 

 

http://www.ladyaodho.go.th : TEL.056 - 271346  


กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.นครสวรรค์
สสอ.เมือง
สสอ.ชุมแสง
สสอ.แม่วงก
สสอ.พยุหะคีร
สสอ.ท่าตะโก
รพ. ลาดยาว
PROVIS ร.พ.

คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต 

LINK General