สถาณการณ์โรคระบาด
บันทึก 506
MY_DATA

 

โรงพยาบาลส่งเสริมภาพบ้านสะเดาซ้าย

จำนวนบ้าน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม
1,002 4 1,362 1,444 2,806

 

 

 

โหลดสื่อสุขศึกษา

โหลดไฟล์ภาพทั้งหมด

 

เ ก า ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ส า ธ า ร ณ สุ ข    

 

 

http://www.ladyaodho.go.th/web/22.sadaosai.html : TEL.086 - 4413018  


กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.นครสวรรค์
รพ. ลาดยาว

คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต 

LINK General