เว็บ สสจ.
WEBMAIL สสจ.
ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
มะเร็งปากมดลูก
คีย์คัดกรองเบาหวาน

สถาณการณ์โรคระบาด

บันทึกรายงาน506

นายกิตติศักดิ์ เขียวเกษม

สาธารณสุขอำเภอลาดยาว
วิสัยทัศน( VISION )  

เป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบสุขภาพในระดับอำเภอที่ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายสุขภาพ

 

 

 
 
 

 

กระทรวงสาธารณสุข
สสอ.เมือง
สสอ.ชุมแสง
สสอ.แม่วงก
สสอ.พยุหะคีร
สสอ.ท่าตะโก
รพ. ลาดยาว
PROVIS ร.พ.
PROVIS สสจ.
OP/PP Individual

คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต

LINK General

 
0