แผนที่เครือข่าย CUP ลาดยาว
ข้อมูลทั่วไป

 

เครือข่ายบริการสุขภาพลาดยาวอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครสวรรค์  มีโรงพยาบาลลาดยาว  อำเภอลาดยาว  เป็นแม่ข่ายซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ  40 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางจากโรงพยาบาลลาดยาวไปยังจังหวัดโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาประมาณ  30 นาที  มีสถานบริการสุขภาพในเครือข่ายทั้งสิ้น 28 แห่ง โรงพยาบาลขนาด  90 เตียง  1 แห่ง   สถานีอนามัย  27  แห่ง      เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล    มีพยาบาลประจำการ  มีแพทย์ออกให้บริการตรวจ  1 – 2 วัน / สัปดาห์ จำนวน 7 แห่ง

พร้อมทีมประกอบด้วยเภสัชกรหรือเจ้าพนักงานเภสัช  และ พยาบาลเวชปฎิบัติ
  สถานบริการที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลแม่ข่ายมากที่สุด คือ  สถานีอนามัยบ้านแม่กะสี   ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางจากสถานบริการดังกล่าว ถึง โรงพยาบาลลาดยาว โดยรถยนต์ส่วนตัว  เป็นเวลาประมาณ    45-60   นาที ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร    มีหมู่บ้านรับผิดชอบทั้งสิ้นจำนวน  213   หมู่บ้าน  17  ตำบล  ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น  143,517  คน  37,315  หลังคาเรือน   (ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2555) 

 

ตารางแสดงพื้นที่จำนวนประชากรและจำนวนสถานบริการสาธารณสุข

ในเขตรับผิดชอบเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลลาดยาว

 

ตารางแสดงข้อมูลประชากรแยกตามกลุ่มอายุของเครือข่ายบริการสุภาพลาดยาว

 

 

ปิรามิดประชากร

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายบริการสุขภาพลาดยาว จำนวน 27 แห่ง

 

อำเภอลาดยาว
อำเภอแม่วงก
อำเภอชุมตาบง
อำเภอแม่เปิน
รพ.สต.หนองยาว
รพ.สต.หนองไผ่
รพ.สต.หนองโขมง
รพ.สต.วังซ่าน
รพ.สต.ชุมตาบง
รพ.สต.ลานหมาไน
รพ.สต.ศาลเจ้าไก่ต่อ
รพ.สต.มาบแก
รพ.สต.บึงหล่ม
รพ.สต.ทุ่งสาคร
รพ.สต.ปางงู
รพ.สต.แม่กะสี
รพ.สต.หนองยาง
รพ.สต.หนองจิกรี
รพ.สต.หนองบอนใต้
รพ.สต.กัลยานิคม
รพ.สต.หนองจิกทรายมูล
รพ.สต.พนาสวรรค์
รพ.สต.หนองนมวัว
รพ.สต.โรงสีใหม่
รพ.สต.หนองสังข์
     
รพ.สต.นกคลาน
รพ.สต.สะเดาซ้าย
รพ.สต.ลาดยาว
     
รพ.สต.เกาะเปา
รพ.สต.บุรีรัมย์
รพ.สต.หนองไร่
     

 

http://ssolyh.thaiddns.com : TEL.056 - 271346