มะเร็งปากมดลูก

คีย์คัดกรองเบาหวาน

สถาณการณ์โรคระบาด
บันทึกรายงาน506
MY_PCU

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายปิยะสกล สกลสัตยาทร์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายโสภณ เมฆธน

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา

อธิบดีกรมการแพทย์

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์

อธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ

อธิปดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์อภิชัย มงคล

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย

นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ

อธิปดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรื่องวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับนุนบรกิารสุขภาพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 3

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย

นายแพทย์บุญชัย ธีระกาจน์

สาธารณสุขนิเทศน์

นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์

นพ.สาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค

นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี

นพ.สาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี

นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ

นพ.สาธารณสุข จังหวัดพิจิตร

นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ 

นพ.สาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร

นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศิติศาล

นพ.สาธารณสุข จังหวัดชัยนาท

นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ

ผอ.โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์

ผอ.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

นายแพทย์ประจวบ มงคลศิริ

ผอ.โรงพยาบาลพิจิตร

นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์

ผอ.โรงพยาบาลกำแพงเพชร

แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง

ผอ.โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายธนคม จงจิระ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายอภิสรรค์ สง่าศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายประทีป ศิลปเทศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายบรรลือ สง่าจิตร

 

 

 

โหลดสื่อสุขศึกษา

โหลดไฟล์ภาพทั้งหมด

เ ก า ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ส า ธ า ร ณ สุ ข    

 

 

ขอเชิญร่วมงานเสียงจากหัวใจ...ของหมออนามัยทั่วประเทศ

 

 

http://ssolyh.thaiddns.com : TEL.056 - 271346  

 ระบบงานข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรคปี 2555กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.นครสวรรค์
สสอ.เมือง
สสอ.ชุมแสง
สสอ.แม่วงก
สสอ.พยุหะคีร
สสอ.ท่าตะโก
รพ. ลาดยาว
PROVIS ร.พ.

คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต 

LINK General