อัตลักษณ์
มะเร็งปากมดลูก
สถาณการณ์โรคระบาด
บันทึก 506
MY_DATA

 

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดยาว

การดำเนินงาน ITA ปี 2562

จรรยาบรรณข้าราชการ สป.สธ

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

การจัดซื้อจัดจ้างของ สสอ.ลาดยาว

ประกาศความโปร่งใส

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ปิด-ปลด ประกาศ และเผยแพร่ทางเว็บไซด์

EB.1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

 

EB.2หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

EB.3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB.4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 

 

 

http://www.ladyaodho.go.th : TEL.056 - 271346