มะเร็งปากมดลูก

คีย์คัดกรองเบาหวาน

สถาณการณ์โรคระบาด
บันทึกรายงาน506
MY_DATA

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายปิยะสกล สกลสัตยาทร

ทำเนียบบริหาร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 3

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย

ทำเนียบบริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายธนาคม จงจิระ

ทำเนียบบริหาร

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรค์

นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์

ทำเนียบบริหาร

นายสมเจตน์ เปลื้องนุช

นายอำเภอลาดยาว

นายสุเมธ มั่นมี

สาธารณสุขอำเภอลาดยาว

ประกาศ

แจ้ง ประชุมประจำเดือน วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.

 

โรคระบาด

 

 

โหลดสื่อสุขศึกษา

โหลดไฟล์ภาพทั้งหมด

เ ก า ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ส า ธ า ร ณ สุ ข    

 

 

ขอเชิญร่วมงานเสียงจากหัวใจ...ของหมออนามัยทั่วประเทศ

 

 

 

http://ssolyh.thaiddns.com : TEL.056 - 271346  


กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.นครสวรรค์
สสอ.เมือง
สสอ.ชุมแสง
สสอ.แม่วงก
สสอ.พยุหะคีร
สสอ.ท่าตะโก
รพ. ลาดยาว
PROVIS ร.พ.

คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต 

LINK General