มะเร็งปากมดลูก

คีย์คัดกรองเบาหวาน

สถาณการณ์โรคระบาด
บันทึกรายงาน506
MY_DATA

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายปิยะสกล สกลสัตยาทร

ทำเนียบบริหาร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 3

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย

ทำเนียบบริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายธนาคม จงจิระ

ทำเนียบบริหาร

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรค์

นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์

ทำเนียบบริหาร

นายสมเจตน์ เปลื้องนุช

นายอำเภอลาดยาว

นายสุเมธ มั่นมี

สาธารณสุขอำเภอลาดยาว

ประกาศ

แจ้ง ประชุมประจำเดือน วันที่ 14 มิุถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

 

google

โรคระบาด

 

 

โหลดสื่อสุขศึกษา

โหลดไฟล์ภาพทั้งหมด

เ ก า ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ส า ธ า ร ณ สุ ข    

 

 

ขอเชิญร่วมงานเสียงจากหัวใจ...ของหมออนามัยทั่วประเทศ

 

 

 

http://ssolyh.thaiddns.com : TEL.056 - 271346  


กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.นครสวรรค์
สสอ.เมือง
สสอ.ชุมแสง
สสอ.แม่วงก
สสอ.พยุหะคีร
สสอ.ท่าตะโก
รพ. ลาดยาว
PROVIS ร.พ.

คำนวนบำเหน็จ บำนาญ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิบัตร

ยื่นแบบเสียภาษี

เช็คความเร็วอินเตอร์เนต 

LINK General